Category Archive Haberler

Dünyada Kaç Dil Var?

Şu an dünya üzerinde 7000’den fazla dil olduğu tahmin ediliyor. İddialara göre bu dillerin neredeyse yarısı bu yüzyılın sonuna kadar yok olmuş olacak. Bu her 14 günde bir dilin dünya üzerinden silinmesi anlamına geliyor.

1999 yılında ABD Dilbilim Yaz Enstitüsü tarafından yayımlanan bir rapora göre, dünya üzerinde tek kişinin konuştuğu 51 dil var ve bunların 28’i Avustralya’da. Bunun dışında 500 kadar dilin yüzün altında, 1500 kadarının binin, 3000 kadarının on binin ve 5000 kadarının da yüz binin altında konuşanı var. Dünya dillerinin %96’sı, dünya nüfusunun yalnızca %4’ü tarafından konuşulduğuna göre, birçok dilin yok olmaya yüz tutması hiç de şaşırtıcı değil. Yeryüzünde var olan dillerin %50’si iki dilli ya da çok dilli insanlar tarafından konuşulmaktadır. Papua Yeni Gine’de 700’ün üstünde farklı dil vardır ve bunların üçte biri eğitim sisteminde kullanılmaktadır.

Bugün yeryüzünde kaç dilin konuşulduğunu, kesin bir sayı vererek söylemek güçtür. Bu güçlük, kimi lehçelerin bir dil durumuna gelmeleri; dolayısıyla ayrı birer dil sayılıp sayılamayacakları konusundaki kararsızlıktan, yeryüzünün iyi tanınmayan bölgelerinde daha işlenmemiş, incelenmemiş, yazı dili durumuna gelmemiş dillerin varlığından ve bir dile ya da dil ailesine bağlılığı kesinleşmemiş dillerin bulunmasından doğuyor.

Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil sayısıyla ilgili, dünya dilleri üzerinde yetkili bilginlerin işbirliğiyle hazırlanan ‘Les Langues du Monde’ adlı yapıtta, kesin bir sayı belirtmenin olanaksızlığına değinilmekte ve 2500-3500 kadar dilin varlığından söz edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce yapılan iki sayıma göre -lehçeler bir yana bırakılırsa- dünyada yaşamış ve yaşayan dillerin sayısı 2796’dır.

Britannica Ansiklopedisi’nde bu sayı 2500-5000, Americana Ansiklopedisi’nde ise 3000-4000’dir. 1940’lı yıllarda yapılan bir araştırmada lehçeleriyle birlikte dünyada 2967 (3.000) dilin konuşulduğu tespit edilmişti. Bu sayıyı 5000’e, 6000’e, hatta biraz mübalağalı olarak 30000’e çıkaranlar da vardır. UNESCO’nun 1998 yılındaki tespiti ise 6000 civarında dilin mevcudiyetidir. 1940 ile 1998 yılları arasında geçen 58 yıllık zaman diliminde 3000 dil farkının olması, 1940’larda yapılan sayımın iyi yapılmadığı veya aynı kökenden gelen bazı dillerin farklı dilmiş gibi (Azerice-Türkiye Türkçesi gibi) kabul edilmediği izlenimi uyandırmaktadır.

UNESCO, her yıl 10 dilin öldüğünü bildirmektedir. Bu durumda yaşadığı sanılan 6.000 dilin bir kısmının 100 yıl içinde öleceği ve bu ölümlerin sonucunda geriye İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Malayca, Endonezce gibi 6-7 dilin kalacağı tahmin ediliyor. Meksika’da bir zamanlar 100 farklı dil konuşuluyordu. İtalya’daki Etrüskler (MÖ VII-MS III. yüzyıl), Latinlerin baskısıyla dillerini kullanmamış ve Etrüskçe bugün ölü diller sınıfına girmiştir. MÖ 2000 ile MS I. yüzyıla kadar Batı ve Orta Avrupa’da konuşulan Keltçe, toplumun Roma egemenliğine girip (MS I. yüzyıl) Latince konuşmak zorunda bırakılmasıyla ölmüştür. Mezopotamya’daki Sümerce, Elamca, Akkadca; Anadolu’daki Luvice, Urartuca, Firigce, Hititçe, Lidyaca, Likyaca ve Trakya’daki Trakça, peş peşe gelen savaşlar ve bunların sebep olduğu nüfus kaybıyla yok olmuştur.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, şu anda dünyada 7000 ile 8000 arasında dil var. Konuşulan dillerin yarısının konuşan nüfusu 10 binden az. Bu dillerin yaklaşık olarak 4/1’inin konuşan sayısı bin kişiden az. Avustralya’da 108, Hindistan’da 198 ve ABD’de 190 kadar dil, tehlikede olan diller sınıfına alındı.

Amerikan George Washington üniversitesindeki dilbilimciler 7 ay süren bir araştırma sonucunda 1961’de, dünyada kaç dil konuşulduğunu ve bu dilleri ne kadar insanın konuştuğunu tespit etmeyi başarmışlardı. Araştırmaların verdiği sonuca göre, dil, lehçe ve ağız olarak 1961’de dünyada 3 ile 6 bine kadar dil vardı. Fakat bunlar arasında, her birini en az bir milyon insanın kullandığı ana dillerin sayısı 130’dan yukarı değildir. Bu 130 dil içinde 12 dil başta gelmektedir.

Bunları kullananların sayısı da şu şekildedir: Çince 1 milyar 100 milyon; İngilizce 942; Hintçe 380; İspanyolca 570; Rusça 260; Almanca 210; Japonca 130; Arapça 585; Bengali 259; Portekizce 250; Fransızca 220; İtalyanca 85 milyon. En az kullanılan diller, modern dil niteliği taşımaktan çok, çeşitli ülkelerin çeşitli bölgelerinde rastlanılan yerel lehçe ve ağızlardır. Bunlar arasında da Peru’daki Keçau lehçesi, Filipinlerdeki İlonka lehçesi, Afganistan’daki Peştu lehçesi sayılabilir.

Kaynak:
haberkita.com 
ethnologue.com

Türkiye’de Çeviri Sektörü

Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişiye “mütercim”, bir konuşmanın ya da metnin söylenmesini ya da yazılmasını takiben çeviri yapan kişiye ise “tercüman” denir. Bu iki terim birbiriyle karıştırılmakta ve çoğu zaman da birbiri yerine kullanılabilmektedir. Genellikle bu terimi kapsayacak şekilde “çevirmen” kavramı da kullanılabilmektedir.

Teknoloji alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler, ülkemizin teknoloji transferi, ithalat ve dışa açılmada yoğun çabalara girmesiyle özellikle kaliteli çeviriye duyulan ihtiyaç katlanarak artmıştır. Özellikle yeni kavramlar ve terimleri gerektiren, sürekli gelişim içinde olan teknik ve hukuk alanlarında çeviri ihtiyacı gözle görülür bir şekilde artmaktadır. Hızla ve sürekli artan çeviri ihtiyacı, özel ve resmi kurumların bünyelerinde, istihdam ettikleri çevirmenler, serbest çevirmenler, çeviri büroları ve çeviri firmaları tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır.

Çevirmenler başta bakanlıklar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmekle birlikte son dört yılda en fazla mütercim ve tercüman alımı yapan kamu kurumları aşağıda yer almaktadır:

 • 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • 2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • 3. İçişleri Bakanlığı
 • 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • 5. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • 6. Sağlık Bakanlığı
 • 7. Milli İstihbarat Teşkilatı
 • 8. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • 9. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
 • 10. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • 11. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
 • 12. Gelir İdaresi Başkanlığı
 • 13. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
 • 14. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
 • 15. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri

Kamu kurumlarında görev alanlar genel olarak sözleşmeli personel olarak veya mütercim-tercüman kadrosuyla genel idare hizmetleri sınıfında çalışmaktadır. Meslek elemanları ise özel sektörde;

 • 1. Tercüme Büroları
 • 2. Hukuk Büroları
 • 3. Turizm ve Otelcilik Şirketleri
 • 4. Yayınevleri,
 • 5. Gazeteler
 • 6. Magazin dergileri
 • 7. Film stüdyoları
 • 8. Dershaneler
 • 9. Uluslararası kuruluşlar,

gibi müesseselerde çalışabilmektedir. Ayrıca çevirmenler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını oluşturmaktadırlar.

Türkiye’de Çevirmenlikte Eğitim Yapılan Diller

2015 yılı itibariyle çevirmenlikte eğitim yapılan dillerin dağılımı incelendiğinde; 2011 yılında olduğu gibi %54’lük oranla İngilizce dili en fazla eğitim yapılan dil olarak ortaya çıkarken %17’lik oranla Fransızca ikinci, %11’lik oranla Almanca üçüncü, %7’lik oranla Rusça dördüncü ve %6’lık oranla Arapça beşinci dil olarak yer almaktadır. %5’lik oranla diğer diller (Kırgızca, Bulgarca, Çince) son sırada bulunmaktadır.

Eğitim verilen dillere paralel olarak Türkiye’de çevirmenlik sektöründe en fazla çeviri İngilizce dilinde yapılmakta olup bunu diğer diller takip etmektedir. Çeviri sektöründe en fazla çeviri yapılan diller tablosu aşağıda yer almaktadır.

Çeviri Sektöründe En Fazla Çeviri Yapılan Diller

Çeviri Derneklerinin Önerilen Fiyat Listeleri

Türkiye’de Çevirmenlik Mesleği ve Çevirmenlerin Mevcut Durumu

Dünya genelinde çeviri sektörünün maddi boyutu 15 milyar dolar civarındadır. Son yıllarda değişen ve gelişen ilişkiler nedeniyle Türkiye’de çevirmenlik sektörü 5 kata yakın büyümüştür. Bugün çeviri sektörünün 500 milyon dolarlık kısmı özel sektöre ait olmak üzere AB müktesebatı ve kamuda gereken çevirilerle birlikte 800 milyon dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Türkiye’de Van’dan Edirne’ye Antalya’dan Samsun’a kadar çeviri bürosu sayısı 5000 civarındadır. Tercüme büroları İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana’da yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Nitelikli çevirmen sayısı Türkiye’de yaklaşık 10.000 civarındadır. Ardıl çevirmenlik yapan sözlü çevirmen sayısı 2.500 civarında olup simültane çevirmen sayısı ise yaklaşık 400 kişidir. Türkiye’de 20.000 civarında çeviri yeteneğine sahip ancak kısmi süreli olarak ve belirli zamanlarda çeviri yapan bir çevirmen kitlesi mevcuttur. Türkiye’de başta Dışişleri, İçişleri Avrupa Birliği ve Adalet Bakanlıkları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 2.500 çevirmen istihdam edilmektedir.

Türkiye’de çevirmenlerle ilgili başlıca örgütlenmelerin listesi aşağıda yer almaktadır:

 • 1. TURÇEF – Nitelikli Uluslararası Çevirmenler, Dil ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu
 • 2. Çevirmenler Meslek Birliği
 • 3. Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
 • 4. Çeviri Derneği
 • 5. Tüm Çeviri İşletmeleri Derneği
 • 6. Türkiye Çevirmenler Derneği
 • 7. Mütercim-Tercüman Derneği
 • 8. Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği
 • 9. Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği (Çev-Bir)
 • 10. Mütercim Tercümanlar Derneği

* Bu yazı, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından 2015 yılında yayımlanan Türkiye’de Çevirmenlik Mesleği adlı çevirmenlik raporundan derlenmiştir

Bizimle Çalışmak İster Misiniz?

 

Bizimle çalışmak isteyen tercüman meslektaşlarımızın, aşağıdaki bilgilerin yer aldığı CV’lerini onlinetercume.org@gmail.com mail adresine göndermeleri rica olunur: 

 

 • Adı-Soyadı
 • Doğum Yeri-Tarihi
 • Uyruğu
 • Cinsiyeti
 • Bildiği Diller ve Seviyeleri
 • Eğitim Durumu
 • Tercümanlık Deneyimi
 • Tecrübeli Olduğu Alanlar
 • Yemin Zaptı Var Mı?
 • Sözlü Tercüme Yapıyor Mu?
 • Yaşadığı Ülke-Şehir
 • Sabit Telefonu
 • Cep Telefonu
 • E-posta Adresi

Çeviriniz Hangi Aşamalardan Geçiyor?

Çevirinizi mail üzerinden bizlere ulaştırmanızın ardından  tercüme edileceği dilde uzman arkadaşımız tarafından fiyatı belirlenip sizlere seri bir geri dönüş yapılır ve  iş yoğunluğuna göre çevirinizin ne zaman biteceği hakkında sizlere bilgi verilir. Onaylamanızın ardından uzman arkadaşımız çevirinizi yapmaya başlar. Son olarak bilirkişi tarafından tashih ve tetkik yapılmasının ardından sizlere teslim edilmektedir. Çeviri ücretinin yarısını iş başlangıcında diğer yarısı teslim sonrasında alınmaktadır.